برنامه راهبردی تورهای سبز استان کرمانشاه

 

برگزاری هدفنمند و پیوسته تورهای سبز، به منظور آموزش عمومی محورهای مدیریت سبز ادامه می یابد. مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، در این راستا برنامه هایی تدوین کرده است. امید است که چنین برنامه هایی، تاثیر بسزایی در آموزش و حفظ محیط زندگیمان برای خود و اینده داشته باشد.