450

پاکسازی زباله های رها شده در طبیعت

پاکسازی زباله های رها شده در طبیعت

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز پاکسازی زباله های رها شده در میدان کوهنورد طاق بستان و پارک شرقی در تاریخ 26 شهریور و 2 مهر 1400 با همکاری گروه محیط زیستی  برای زاگرس و مرکز مدیریت سبز صورت گرفته است.

نگارش: پروانه خانی  1400/7/3

  

 

  

 

  


شناسه : 1471899