807
آغاز کشت نشایی باغچه سبز در دانشگاه رازی

آغاز کشت نشایی باغچه سبز در دانشگاه رازی

کشت نشایی باغچه سبز ویژه اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه رازی آغاز شده است.
​​​​​​​


شناسه : 4771848