10 دانشگاه برتر جهانی براساس سنجه های گرین متریک در 2018 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

10 دانشگاه برتر جهانی براساس سنجه های گرین متریک در 2018

10 دانشگاه برتر جهانی براساس سنجه های گرین متریک در 2018


 "طرح رتبه بندی دانشگاه ها براساس سنجه سبز"، به منظور ترویج مفهوم "پایداری" در دانشگاه‌ها از جمله ارتقای آموزش برای دستیابی به پایداری، و سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با تغییر رفتار اجرا می‌شود. داده‌های آماری در شش حوزه زیر جمع‌آوری می‌شوند که برای هر یک از حوزه‌ها چندین شاخص وجود دارد:

  • زیرساخت و وضعیت محوطۀ دانشگاه

  • مصرف انرژی و کاهش تغییر اقلیم

  • مدیریت ضایعات

  • مدیریت آب

  • حمل و نقل سبز

در این طرح رتبه بندی جهانی دانشگاه ها، 719 دانشگاه شرکت کردند و دانشگاه های سبز جهان براساس 6 سنجه سبز گرین متریک معرفی شدند.که 10 دانشگاه سبز برتر به شرح زیر است: