نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته اصلاح الگوی مصرف

کمیته اصلاح الگوی مصرف


 • شرح وظایف کمیته اصلاح الگوی مصرف:

  1-جمع آوری اطلاعات، شناخت وضع موجود بر اساس چک لیست استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در 7 حوزه(انرژی، آب، پسماند، کاغذ، حمل و نقل، خرید، تدارکات) ئ ارائه پیشنهادات و برنامه ها به شورای راهبردی مدیریت سبز

  2-اجرای برنامه های مصوب شورای راهبردی مدیریت سبز موسسه در حوزه اصلاح الگوی مصرف

  3-مستند سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات به شورای راهبردی مدیریت سبز موسسه

  زیر گروه ها:

  محیط زیست و زیر ساخت

جمع آوری این اطلاعات پایه می تواند گویای این حقیقت باشد که پتانسیل تبدیل دانشگاه به پردیس سبز وجود دارد. جهت بررسی این وضعیت، شاخص های ذیل می بایست مورد سنجش قرار گیرند:

 • درصد رشته های مرتبط با توسعه پایدار و محیط زیست

 • درصد سایتها و ساختمانهای دانشگاه به کل مساحت آن

 • درصد مساحتی از دانشگاه که با جنگل پوشش داده شده است.

 • درصد مساحتی از دانشگاه که با پوشش گیاهی پوشیده شده است )چمن، بام سبز،گیاهان داخل ساختمان(

 • درصد تخصیص بودجه دانشگاه برای فعالیتهای پایدار

 

 • انرژی و تغییرات اقلیمی

توجه دانشگاه به مبحث استفاده بهینه از انرژی و معضلات تغییر اقلیم بیشترین و بالاترین امتیاز را در رتبه بندی معیارهای دانشگاه سبز دارد. برخی شاخص های کمی مربوط به این معیار به شرح ذیل می باشد:

 • درصد منابع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده در دانشگاه

 • میزان درصد مصرف برق از طریق انرژی های تجدید پذیر به کل مصرف برق

 • درصد استفاده از سیستم های کم مصرف روشنائی در تمام ساختمانهای دانشگاه

 • درصد استفاده از تجهیزات اداری (دستگاه تکثیر ، رایانه و… )که به صورت اتوماتیک خاموش میشوند.

 • درصد استفاده از شیشههای بازتابنده ، نور جهت کاهش مصرف انرژی

 • میزان رشد درصد صرفه جویی انرژی در ابعاد مختلف

بررسی های بعمل امده نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستم های هوشمند در حوزه انرژی این شاخص ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 • مدیریت پسماند

 • تعداد استقرار سطل های تفکیک پسماند با علائم مشخص نسبت به میزان زباله تولیدی

 • درصد بازیافت زائدات و مواد خطرناک نسبت به کل زائدات ایجاد شده

 • رصد بهره برداری مجدد از پسماندهای آلی نسبت به کل پسماندهای آلی تولیدی

 • درصد استفاده از کاغذهای بازیافتی برای برگه های امتحان و کارهای اداری نسبت به کل میزان مصرف

 • درصد بازیافت پسماندهای خشک )شیشه، پت، آلومنیوم و… ( به کل میزان تولیدی

 • درصد بازیافت زباله های خشک و بخصوص کاغذ

 • میزان نیل به سمت پسماند صفر

 

 • آب

استفاده بهینه از آب یکی دیگر از شاخص های مطرح در گرین متریک می باشد.

 • درصد سیستم فالش تانکهای قدیمی که مصرف آب بالایی دارند

 • درصد میزان آبیاری به طریق لوله کشی قطره ای نسبت به کل حجم فضای آبیاری

 • درصد استفاده از آب بازیافتی جهت آبیاری فضای سبز

 • درصد استفاده از آب باران جهت آبیاری فضای سبز

 

 • حمل و نقل

سیستم حمل و نقل درون دانشگاهی نقش مهمی در انتشار گازهای آالینده و سطح آلودگی در دانشگاه ها دارد. سیاستهای حمل و نقل به منظور کاهش تعداد موتور و وسایل نقلیه در دانشگاه، استفاده از دوچرخه در محوطه منجر به بهبود وضعیت کیفی محیط زیست دانشگاه می گردد.

شاخص های مطرح در بخش حمل و نقل به شرح ذیل می باشد:

 • محدود کردن تعداد وسایل نقلیه موتوری و تردد در محوطه دانشگاه به کل مساحت سایت واحد
 • درصد اتوبوس های با سوخت پاک در دانشگاه نسبت به کل سوخت مصرفی در حمل و نقل و یا روشهای جایگزین به مانند حمل و نقل هوایی و یا ریلی در موسسات و دانشگاه هایی که تردد خودرو صورت نمی گیرد شاخص فوق نیاز به محاسبه ندارد.