پنجمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی - show-content


پنجمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، پنجمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز، در روز یکشنبه 20 بهمن ماه ۱۳۹۸ با حضور هیات رئیسه، معاونین و جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای شورای راهبری در حوزه ریاست برگزار شد.


 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، پنجمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز، در روز یکشنبه 20 بهمن ماه ۱۳۹۸ با حضور هیات رئیسه، معاونین و جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای شورای راهبری در حوزه ریاست برگزار شد.

 

 

 

 

در این جلسه، گزارش عملکرد مدیریت سبز در شش ماهه دوم سال ارائه و به کسب رتبه جهانی 415 و 8 کشوری دانشگاه رازی از میان دانشگاه های سبز در رتبه بندی گرین متریک (Green Metric)  اشاره شد. اقدامات این مرکز در کمیته های مختلف اصلاح الگوی مصرف، کمیته فرهنگی آموزشی، کمیته تحقیق و توسعه، کمیته فضای سبز و کمیته سیما و منظر مرور و نقاط ضعف و قوت مورد تحلیل وازیابی قرار گرفت.

 

 

در ادامه بنا شد که به منظور دستیابی به اهداف 5 ساله مرکز مدیریت سبز، برنامه های مرکز مدیریت سبز توسعه و با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.