پاکسازی محوطه دانشگاه رازی - show-content


پاکسازی محوطه دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز، در تاریخ 25 آذر 1398، گروهی از دانشجویان به عنوان سبز یار مرکز مدیریت سبز، از طریق جمع آوری و جداسازی زباله ها، پلاستیک ها و مواد غیر قابل بازیافت اقدام به پاکسازی محوطه های دانشگاه رازی کردند.

 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز، در تاریخ 25 آذر 1398، گروهی از دانشجویان به عنوان سبز یار مرکز مدیریت سبز، از طریق جمع آوری و جداسازی زباله ها، پلاستیک ها و مواد غیر قابل بازیافت اقدام به پاکسازی محوطه های دانشگاه رازی کردند.