پاکسازی محوطه خوابگاه کوثر - show-content


پاکسازی محوطه خوابگاه کوثر


به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز، در تاریخ 18 مهر 1398، گروهی از دانشجویان دختر خوابگاه کوثر به عنوان سبزیار مرکز مدیریت سبز،...

 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز، در تاریخ 18 مهر 1398، گروهی از دانشجویان دختر خوابگاه  کوثر به عنوان سبزیار مرکز مدیریت سبز، از طریق جمع آوری و جداسازی زباله ها، پلاستیک ها و مواد غیرقابل بازیافت، اقدام به پاکسازی محوطه این خوابگاه کردند.