همکاری مدیریت سبز رازی با یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری مدیریت سبز رازی با یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی

همکاری مدیریت سبز رازی با یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی


در 18 آذر 97 طی جلسه ای با اعضای یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی کلیات و شرایط همکاری این شرکت با مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی مورد بحث قرار گرفت.

در راستای این همکاری اهدافی چون: ساختمان های پایدار، ممیزی مصرف انرژی، گواهی لید، ارائه آموزش های سبز و پایدار مورد نظر می باشد.