معرفی چهره های سبز دانشگاه رازی - show-content


معرفی چهره های سبز دانشگاه رازی


دکتر علیرضا باقری،  عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استفاده از گیاهان در فضاسازی داخلی می تواند علاوه بر ایجاد طراوت منجر به ایجاد آرامش و کاهش استرس، پاکسازی هوا و تولید اکسیژن و ایجاد فضای چشم نواز شود. علاوه بر این با استفاده مجدد از بسیاری از وسایل دورریختنی و بازیافتی می توان در کاهش تولید زباله و همگام با محیط زیست گام برداشت. بر این اساس یک گروه دانشجویی با رویکرد استفاده از ضایعات مختلف و مواد بازیافتی در طراحی دکور سبز داخلی توسط دکتر باقری تشکیل گردیده که از آن جمله فعالیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی گیاهی غرفه دانشگاه رازی در نمایشگاه هفته پژوهش سال 1396، طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه دائمی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی، طراحی و ساخت دکوراسیون گیاهی دفتر کار ریاست محترم دانشگاه رازی، طراحی و ساخت استند سبز حوزه ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  طراحی و ساخت انواع سبز دکورهای رو میزی و دیواری       نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی گیاهی انجام شده،                       

دکتر علیرضا باقری، عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

استفاده از گیاهان در فضاسازی داخلی می تواند علاوه بر ایجاد طراوت منجر به ایجاد آرامش و کاهش استرس، پاکسازی هوا و تولید اکسیژن و ایجاد فضای چشم نواز شود. علاوه بر این با استفاده مجدد از بسیاری از وسایل دورریختنی و بازیافتی می توان در کاهش تولید زباله و همگام با محیط زیست گام برداشت. بر این اساس یک گروه دانشجویی با رویکرد استفاده از ضایعات مختلف و مواد بازیافتی در طراحی دکور سبز داخلی توسط دکتر باقری تشکیل گردیده که از آن جمله فعالیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی گیاهی غرفه دانشگاه رازی در نمایشگاه هفته پژوهش سال 1396،
  • طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه دائمی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی،
  • طراحی و ساخت دکوراسیون گیاهی دفتر کار ریاست محترم دانشگاه رازی،
  • طراحی و ساخت استند سبز حوزه ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
  •  طراحی و ساخت انواع سبز دکورهای رو میزی و دیواری

 

 

 

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی گیاهی انجام شده،