نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اعضای مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی

لیست اعضای مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی


 

لیست اعضاء شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی 

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

1

رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

2

نائب رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترجمال فتح الهی

3

دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترجهانگیرخزائی

4

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

آقای خشایارشیخی

5

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکتررمضانعلی ابوزاده

6

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترعلی اکبر محسنی

7

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترمهرادپاک نژاد

8

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترهادی عبادی

 

 

لیست اعضاء کمیته اصلاح الگوی مصرف مدیریت سبز دانشگاه رازی

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

1

رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکترجهانگیرخزائی

2

دبیرکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر عباس مهروان

3

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر رضا مندنی

4

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر فهیمه فلاح

5

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

مهندس یونس حیدری

6

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

مهندس شهریار کاظمی

 

 

لیست اعضاء کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز دانشگاه رازی

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

1

رئیس فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر جعفر معصوم پور سما کوش

2

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر هادی عبادی

3

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر احسان صیاد

4

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

خانم کتایون خورشیدی

5

عضو کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر رسول قبادیان

6

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر فهیمه فلاح

7

عضو کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر اسماعیل میرزایی قلعه