رتبه بندی دانشگاه های کشور با رویکرد دانشگاه سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رتبه بندی دانشگاه های کشور با رویکرد دانشگاه سبز

رتبه بندی دانشگاه های کشور با رویکرد دانشگاه سبز


در راستای ضرورت جاری سازی رویکردهای نوین و متعالی کشور برای دستیابی به مدیریت بهینه منابع در نظام آموزش عالی کشورکه نتایج "کاهش هزینه های جاری و عمومی دانشگاه ها از یک سو  و کاهش آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر" را  در پی داشته باشد، انجمن مدیریت سبز ایران را بر آن داشته است تا بعنوان یک همکار هوشمند و نظام مند در کنار نظام سازمانی "آموزش عالی" کشور قرارگیرد تا دانش متراکم حاصل از بیش از یک دهه تولید، نشر و انتقال تجربیات در زمینه مدیریت سبز با نهادهای بین المللی همچون بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info و جامعه مدیریت سبز اروپا  www.eagm.ch با دانشگاه های کشور تبادل نماید.
در همین راستا این انجمن در نظر دارد با حضور کارشناسان و ارزیابان حوزه مدیریت سبز(با تمرکز بر دانشگاه سبز) در دانشگاه های داوطلب، مدیریت منابع آنان را با هدف شناسائی راهکارهای اجرائی و عملیاتی که منجر برکاهش هزینه ها و کاهش آلودگی های می گردد، شناسائی و بعنوان راهکارهای اجرائی در قالب گزارش بازخورد تقدیم نماید.


منطق رتبه بندی دانشگاه های سبز :

کد

موضوع تحت کنترل

امتیاز کل

منطق امتیاز دهی

001

End of Pipe Management
" پسماند و پسآب"

150

وجود فن آوری و تجهیزات مرتبط
وجود مستندات و روشهای اجرایی
وجود برنامه ریزی
وجود کنترل و گردآوری داده
وجود پروژه های بهبود
وجود سوابق آموزشی اثربخش
وجود سوابق اجرایی

002

Resources Management
"انرژی،آب،کاغذ، تجهیزات اداری،حمل ونقل،فضای سبز "

350

003

Green Training Methods
روش های آموزش دانشجویان با رویکردهای سبز

250

004

Green Human Resources
آموزش کارکنان و فرهنگ سازی

100

005

Green Projects and Studies with industries
توسعه رویکرد سبز در همکاری با صنایع

150

 

 
این منطق با نظارت جامعه مدیریت سبز اروپا و شاخص های دانشگاه سبز جاری و فرایند استقرار این رتبه بندی به ترتیب ذیل خواهد بود:

  1. حضور تیم ممیزی و رتبه بندی مورد تایید جامعه مدیریت سبز اروپا در دانشگاه داوطلب به مدت یک روز(3 تا 5 نفرممیز)

  2. انجام ممیزی با رویکرد سبز و ارائه امتیاز رتبه بندی

  3. هزینه های سفر و اقامت احتمالی تیم ممیزی با دانشگاه داوطلب خواهد بود.

  4. حق الزحمه ممیزی جهت رتبه بندی 30/000/000 ریال بطور خالص است.

نکته مهم: مبلغ اعلام شده در خصوص ممیزی یک ساختمان و یا ساختمان هایی با متراژ حداکثر 10000 مترمربع است و از این متراژ بالاتر با توجه به نیاز به تیم ممیزی بزرگ تر و یا تعداد روزهای ممیزی بیشتر هزینه بر اساس متراژ و ابعاد اعلام شده تغییر می کند.
پیشنهاد می گردد در صورتی که ساختمان ها و فضاهایی مشابه با نحوه مدیریت یکسان وجود دارد یک پایلوت برای ممیزی انتخاب شود.

نتایج حال از این ممیزی و رتبه بندی، درک دانشگاه از رویکرد سبز و نقاط قابل بهبود و ترغیب آنان برای دستیابی به دانشگاه سبز است.