رتبه بندی دانشگاه های کشور با رویکرد دانشگاه سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رتبه بندی دانشگاه های کشور با رویکرد دانشگاه سبز

در راستای ضرورت جاری سازی رویکردهای نوین و متعالی کشور برای دستیابی به مدیریت بهینه منابع در نظام آموزش عالی کشورکه نتایج "کاهش هزینه های جاری و عمومی دانشگاه ها از یک سو  و کاهش آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر" را  در پی داشته باشد، انجمن مدیریت سبز ایران را بر آن داشته است تا بعنوان یک همکار هوشمند و نظام مند در کنار نظام سازمانی "آموزش عالی" کشور قرارگیرد تا دانش متراکم حاصل از بیش از یک دهه تولید، نشر و انتقال تجربیات در زمینه مدیریت سبز با نهادهای بین المللی همچون بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info و جامعه مدیریت سبز اروپا  www.eagm.ch با دانشگاه های کشور تبادل نماید.
در همین راستا این انجمن در نظر دارد با حضور کارشناسان و ارزیابان حوزه مدیریت سبز(با تمرکز بر دانشگاه سبز) در دانشگاه های داوطلب، مدیریت منابع آنان را با هدف شناسائی راهکارهای اجرائی و عملیاتی که منجر برکاهش هزینه ها و کاهش آلودگی های می گردد، شناسائی و بعنوان راهکارهای اجرائی در قالب گزارش بازخورد تقدیم نماید.


منطق رتبه بندی دانشگاه های سبز :

کد

موضوع تحت کنترل

امتیاز کل

منطق امتیاز دهی

001

End of Pipe Management
" پسماند و پسآب"

150

وجود فن آوری و تجهیزات مرتبط
وجود مستندات و روشهای اجرایی
وجود برنامه ریزی
وجود کنترل و گردآوری داده
وجود پروژه های بهبود
وجود سوابق آموزشی اثربخش
وجود سوابق اجرایی

002

Resources Management
"انرژی،آب،کاغذ، تجهیزات اداری،حمل ونقل،فضای سبز "

350

003

Green Training Methods
روش های آموزش دانشجویان با رویکردهای سبز

250

004

Green Human Resources
آموزش کارکنان و فرهنگ سازی

100

005

Green Projects and Studies with industries
توسعه رویکرد سبز در همکاری با صنایع

150

 

 
این منطق با نظارت جامعه مدیریت سبز اروپا و شاخص های دانشگاه سبز جاری و فرایند استقرار این رتبه بندی به ترتیب ذیل خواهد بود:

  1. حضور تیم ممیزی و رتبه بندی مورد تایید جامعه مدیریت سبز اروپا در دانشگاه داوطلب به مدت یک روز(3 تا 5 نفرممیز)

  2. انجام ممیزی با رویکرد سبز و ارائه امتیاز رتبه بندی

  3. هزینه های سفر و اقامت احتمالی تیم ممیزی با دانشگاه داوطلب خواهد بود.

  4. حق الزحمه ممیزی جهت رتبه بندی 30/000/000 ریال بطور خالص است.

نکته مهم: مبلغ اعلام شده در خصوص ممیزی یک ساختمان و یا ساختمان هایی با متراژ حداکثر 10000 مترمربع است و از این متراژ بالاتر با توجه به نیاز به تیم ممیزی بزرگ تر و یا تعداد روزهای ممیزی بیشتر هزینه بر اساس متراژ و ابعاد اعلام شده تغییر می کند.
پیشنهاد می گردد در صورتی که ساختمان ها و فضاهایی مشابه با نحوه مدیریت یکسان وجود دارد یک پایلوت برای ممیزی انتخاب شود.

نتایج حال از این ممیزی و رتبه بندی، درک دانشگاه از رویکرد سبز و نقاط قابل بهبود و ترغیب آنان برای دستیابی به دانشگاه سبز است.