دانشگاه رازی در رتبه بندی گرین متریک ۲۰۱۹ - show-content


دانشگاه رازی در رتبه بندی گرین متریک ۲۰۱۹


براساس نتایج گزارش شده گرین متریک، دانشگاه رازی رتبه 415 را در بین 780 دانشگاه شرکت کننده در رتبه بندی گرین متریک جهانی کسب کرده است....

 

 

 

براساس نتایج گزارش شده گرین متریک، دانشگاه رازی رتبه 415 را در بین 780 دانشگاه شرکت کننده در رتبه­ بندی گرین متریک جهانی کسب کرده است.

 

 

مرکز مدیریت سبز جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز را از تیرماه آغاز کرده و در مهلت تعیین شده اوایل آبان ماه، ارسال نموده است. اطلاعات خواسته شده شامل یک پرسشنامه در شش بخش با زیر بخش ­های متعدد و تهیه سی مورد از موارد مستند در دانشگاه بوده است.

 

 

 

 

همچنین دانشگاه رازی رتبه هشتم را در بین 22 دانشگاه شرکت کننده ایرانی در رتبه ­بندی دانشگاه ­های جهان کسب کرده است.