خانه تکانی دانشگاه - show-content


خانه تکانی دانشگاه


مدیریت سبز دانشگاه رازی برگزار می کند: خانه تکانی دانشگاه (پاکسازی فضای سبز دانشگاه) زمان: چهارشنبه 27 اسفندماه ساعت 10 صبح محل تجمع: جلوی ساختمان مرکزی پردیس باغ ابریشم دانشگاه رازی در پایان مراسم به قید قرعه به 3 نفر از شرکت کنندگان جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

مدیریت سبز دانشگاه رازی برگزار می کند:

خانه تکانی دانشگاه

(پاکسازی فضای سبز دانشگاه)

زمان: چهارشنبه 27 اسفندماه ساعت 10 صبح

محل تجمع: جلوی ساختمان مرکزی پردیس باغ ابریشم دانشگاه رازی

در پایان مراسم به قید قرعه به 3 نفر از شرکت کنندگان جوایز نقدی اهدا خواهد شد.