جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی

دومین جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی برگزار شد

در این جلسه اعضای کمیته های R&D، اجرایی و همچنین مسئولین اصلی با یکدیگر، وظایف و گزارشات جمع آوری شده تا این تاریخ از فعالیت اعضا را مورد بررسی قرارداده، در پایان جلسه وظایف آتی کمیته ها و اعضای آن ها مشخص و برای دو هفته آتی برنامه ریزی ها صورت گرفت.