جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی

جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی


دومین جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی برگزار شد

در این جلسه اعضای کمیته های R&D، اجرایی و همچنین مسئولین اصلی با یکدیگر، وظایف و گزارشات جمع آوری شده تا این تاریخ از فعالیت اعضا را مورد بررسی قرارداده، در پایان جلسه وظایف آتی کمیته ها و اعضای آن ها مشخص و برای دو هفته آتی برنامه ریزی ها صورت گرفت.