جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی با مسئولین دانشکده کشاورزی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی با مسئولین دانشکده کشاورزی

جلسه مدیریت سبز دانشگاه رازی با مسئولین دانشکده کشاورزی


در جهت همکاری هر چه بیشتر دانشکده کشاورزی با روند مدیریت سبز، اعضای مدیریت سبز دانشگاه رازی با مسئولین این دانشکده جلسه ای تشکیل داده تا در این جلسه موارد مدیریتی سبز انجام شده در دانشکده کشاورزی مشخص و در گزارشات درج گردد. همچنین ایده های سبز و فعالیت های زیست محیطی سبز نیز دریافت و مورد بررسی قرار داده شد. در پایان این جلسه برای جلسات و نشست های بعدی گروه نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفت.