جایگاه دانشگاه های ایرانی براساس سنجه های گرین متریک در ۲۰۱۸ - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جایگاه دانشگاه های ایرانی براساس سنجه های گرین متریک در ۲۰۱۸

جایگاه دانشگاه های ایرانی براساس سنجه های گرین متریک در ۲۰۱۸


 در طرح رتبه بندی جهانی دانشگاه های سبز در سال 2018، 16 دانشگاه ایرانی شرکت کردند و براساس ۶ سنجه سبز گرین متریک ارزیابی شدند. در این طرح، ۷۱۹ دانشگاه از سرتاسر دنیا شرکت کردند که دانشگاه زنجان، برترین دانشگاه سبز ایران در پنجاهمین جایگاه جهانی قرار گرفت.