برگزاری وبینار آشنایی با محصولات تراریخته در صنعت کشاورزی و اثرات زیست محیطی آن بر روی سلامت جامعه - show-content


برگزاری وبینار آشنایی با محصولات تراریخته در صنعت کشاورزی و اثرات زیست محیطی آن بر روی سلامت جامعه


انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا برگزار می کند: وبینار بین المللی آشنایی با محصولات تراریخته در صنعت کشاورزی و اثرات زیست محیطی آن بر روی سلامت جامعه    

انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا برگزار می کند:

وبینار بین المللی آشنایی با محصولات تراریخته در صنعت کشاورزی و اثرات زیست محیطی آن بر روی سلامت جامعه