برگزاری همایش سبز دانشجویی در دانشگاه رازی - show-content


برگزاری همایش سبز دانشجویی در دانشگاه رازی


همایش سبز دانشجویی در دانشگاه رازی با همکاری شورای صنفی و انجمن های دانشجویی در تاریخ 1398/10/2 به منظور معرفی مدیریت سبز و اقدامات این مرکز در سالن شهید علیمحمدی برگزار شد.

همایش سبز دانشجویی در دانشگاه رازی با همکاری شورای صنفی و انجمن های دانشجویی در تاریخ 1398/10/2 به منظور معرفی مدیریت سبز و اقدامات این مرکز در سالن شهید علیمحمدی برگزار شد. پس از قرائت قرآن و سرود ملی مستند سبز رازی پخش شد سپس دبیر شورای راهبری جناب آقای دکتر خزایی و مسئول پیگیری مدیریت سبز جناب آقای دکتر عبادی به سخنرانی در مورد معرفی و اقدامات انجام شده مرکز مدیریت سبز پرداختند.

در ادامه، موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی آدور به اجرا درآمد و با برگزاری مسابقه و اهدای جوایز و پذیرایی مراسم به اتمام رسید.