برگزاری نشست مدیریت سبز رازی با حضور اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف و سایر همکاران مرکز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مدیریت سبز رازی با حضور اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف و سایر همکاران مرکز

برگزاری نشست مدیریت سبز رازی با حضور اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف و سایر همکاران مرکز


صبح امروز 17 دی ماه 97 جلسه ای با حضور اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف و سایر همکاران در مرکز مدیریت سبز رازی با هدف سامان دهی سیستم تصفیه پساب و جمع آوری آب های سطحی سطح دانشگاه، برگزار گردید.

 

 طی این جلسه چهار موضوع عمده در سطح پردیس دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  • بکارگیری سبز ترین و بهینه ترین دستگاه تصفیه پساب از نظر سازگاری با اقلیم، شرایط توپوگرافی منطقه، جمعیتی و سایر موارد با مدیریت و مسئولیت جناب دکتر زینتی زاده  
  • جمع آوری آب های سطحی توسط تیمی با رهبری دکتر معبدی و قبادیان که سیستم جمع آوری آب های سطحی در دو حوزه جمع آوری آب های سطحی کوهپایه و آب های سطحی آسفات مورد بررسی قرار داده و در جلسات آتی مدیریت سبز باحضور سایر همکاران مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تمهیدات اجرای آن اندیشیده شود
  • برقراری سیستم کارواش سبز با مسئولیت دکتر زینتی زاده و با همکاری جناب مهندس امجدیان
  • ارائه طراح دیوار سبز توسط آقای دکتر پور رضا و جناب دکتر خسروی به مرکز مدیریت سبز جهت بررسی و اجرا در پردیس دانشگاه