برگزاری جلسه مرکز مدیریت سبز با دانشگاه قطر - show-content


برگزاری جلسه مرکز مدیریت سبز با دانشگاه قطر


این جلسه با حضور مدیران مرکز سبز دانشگاه­ مذکور برگزار گردید و در مورد نحوه راه اندازی درس زندگی سبز، طرح جامع مدیریت سبز، تور سبز و سایر برنامه ها برای دانشگاه قطر تبادل نظر و همچنین بر همکاری متقابل تاکید گردید. در این جلسه پروفسور Fodil Fadi از اقدامات ارزنده دانشگاه رازی در مدیریت سبز تشکر و اقدامات این دانشگاه را در راستای توسعه پایدار ستودند.

این جلسه با حضور مدیران مرکز سبز دانشگاه­ مذکور برگزار گردید و در مورد نحوه راه اندازی درس زندگی سبز، طرح جامع مدیریت سبز، تور سبز و سایر برنامه ها برای دانشگاه قطر تبادل نظر و همچنین بر همکاری متقابل تاکید گردید. در این جلسه پروفسور Fodil Fadi از اقدامات ارزنده دانشگاه رازی در مدیریت سبز تشکر و اقدامات این دانشگاه را در راستای توسعه پایدار ستودند.