برگزاری اولین جلسه کمیته سیما و منظر در مرکز مدیریت سبز رازی - show-content


برگزاری اولین جلسه کمیته سیما و منظر در مرکز مدیریت سبز رازی


اولین جلسه کمیته سیما و منظر در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 3 اذر ماه 98 برگزار گردید. از جمله اهداف این کمیته به شرح زیر است:

 

اولین جلسه کمیته سیما و منظر در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 3 اذر ماه 98 برگزار گردید.

 

از جمله اهداف این کمیته به شرح زیر است:

  1. ساماندهی وضعیت سیما و منظر و بهبود کیفیت محیط دانشگاه؛
  2. تهیه زیر ساخت های تبلیغات محیطی در راستای بهسازی و زیبا سازی فضاهای دانشگاهی و کسب درآمد و اقتصادی نمودن آن؛
  3. استفاده از فناوری های نوین در مباحث توسعه، نگهداری و غنی سازی فضاهای دانشگاهی در راستای تحقق طرح جامع دانشگاه؛
  4.  ایجاد، تعمیر و نگهداری و حفاظت از مبلمان شهری در دانشگاه؛
  5. آسیب شناسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها،تهدید ها و ارائه راهکارها در حوزه سیما و منظر دانشگاه؛
  6. کیفی سازی فضاهای دانشگاه؛
  7. خط کشی و نامگذاری معابر و نصب علائم راهنمایی و رانندگی؛
  8. نماد سازی دانشگاه؛
  9. اجرایی کردن طرح جامع دانشگاه.