برگزاری آموزش الکترونیکی دوره جامع اداری و زندگی سبز - show-content


برگزاری آموزش الکترونیکی دوره جامع اداری و زندگی سبز


آموزش الکترونیکی دوره جامع اداری و زندگی سبز در تاریخ هشتم دی ماه 1398 در دانشگاه رازی برگزار شد. در این دوره بیش از 400 نفر از کارکنان دانشگاه رازی شرکت کردند.

 

آموزش الکترونیکی دوره جامع اداری و زندگی سبز در تاریخ هشتم دی ماه 1398 در دانشگاه رازی برگزار شد. در این دوره بیش از 400 نفر از کارکنان دانشگاه رازی شرکت کردند. در این دوره دکتر هادی عبادی، به مدت 4 ساعت به مطالب جامع اداری و زندگی سبز پرداخته شد. شرکت­ کنندگان در این دوره از امتیاز آموزشی برخوردار می ­شوند و از طرف مدیریت طرح و برنامه در کارنامه آموزشی آن­ ها ثبت می ­گردد.