برنامه پاکسازی محوطه خوابگاه دانشگاه رازی - show-content


برنامه پاکسازی محوطه خوابگاه دانشگاه رازی


از کلیه دانشجویان دانشگاه رازی، برای پاکسازی کیسه های زباله و مواد پلاستیکی ...

از کلیه دانشجویان دانشگاه رازی، برای پاکسازی کیسه های زباله و مواد پلاستیکی در محوطه خوابگاهی دعوت می شود که در روز سه شنبه مورخ 23 مهر 1398، خانم ها در داخل محوطه خوابگاه  کوثر و آقایان در مقابل درب ورودی خوابگاه اشرفی گردهم آییم.