اولین "جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز" - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین "جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز"

اولین "جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز"


اولین "جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز"، توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در روزهای 25 و 26 فروردین 1398  در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. بدین منظور مستندات مربوط به ایده ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری دانشجویی در حوزه های مختلف مدیریت سبز را می توانند حداکثر تا تاریخ 15 اسفندماه سال 1397 در آدرس http://omrani.msrt.ir/fa/page/1122 بارگذاری نمایند.

 

اولین جشنواره ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری درحوزه دانشگاه