افزایش سطح پیاده رو های دانشگاه رازی - show-content


افزایش سطح پیاده رو های دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی با هدف افزایش سطح پیاده روها اقدام به ایجاد پیاده رو در قسمت های مختلف دانشگاه نموده است که این امر موجب ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به پیاده روی و عدم استفاده از خودرو و

 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت سبز دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی با هدف افزایش سطح پیاده روها اقدام به ایجاد پیاده رو در قسمت های مختلف دانشگاه نموده است.

این امر موجب ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به پیاده روی و عدم استفاده از خودرو و افزایش روابط اجتماعی و حس تعلق و کاهش مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت می گردد.