افتتاح باغچه سبز پردیس طاقبستان دانشگاه رازی - show-content


افتتاح باغچه سبز پردیس طاقبستان دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی،  باغچه سبز دانشگاه پردیس طاقبستان دانشگاه با حضور ساکنین کوی استادان پردیس طاقبستان برگزار و زمین‌های زراعی تحویل گردید. دکتر هادی عبادی مدیر مرکز مدیریت سبز دانشگاه اظهار داشت: طرح باغچه سبز برای اولین بار در کشور و با ابتکار دانشگاه رازی صورت گرفت است. در این طرح ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه مشارکت داشتند و به هر یک ۵۰ مترمربع زمین کشاورزی جهت کاشت سبزیجات ارگانیک تعلق گرفت.      

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، باغچه سبز دانشگاه پردیس طاقبستان دانشگاه با حضور ساکنین کوی استادان پردیس طاقبستان برگزار و زمین‌های زراعی تحویل گردید.

دکتر هادی عبادی مدیر مرکز مدیریت سبز دانشگاه اظهار داشت: طرح باغچه سبز برای اولین بار در کشور و با ابتکار دانشگاه رازی صورت گرفت است.

در این طرح ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه مشارکت داشتند و به هر یک ۵۰ مترمربع زمین کشاورزی جهت کاشت سبزیجات ارگانیک تعلق گرفت.