آشنایی با مرکز مدیریت سبز در نشریه رهاورد - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با مرکز مدیریت سبز در نشریه رهاورد

آشنایی با مرکز مدیریت سبز در نشریه رهاورد


به منظور معرفی و شناساندن مدیریت سبز و دیدگاه های مرتبط به آن به اقشار و گروه های مختلف خصوصاً دانشجویان، مقاله ای در مورد شکل گیری این مرکز، محورها، برنامه ها، اقدامات و فعالیت های سبز آن در نشریه دانشجویی رهاورد دانشگاه رازی به چاپ رسیده است.