................................................................................................................................................................گزارش خلاصه اقدامات سبز دانشگاه رازی، سال ۱۳۹۷..................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................فایل گزارش خلاصه اقدامات سبز دانشگاه رازی، سال ۱۳۹۷..................................................................................................................................

 

کلیک کنید

 

......................................................................................................................................................فایل گزارش اقدامات سبز دانشگاه رازی، سال ۱۳۹۷..........................................................................................................................................................

 

 

کلیک کنید

 

...........................................................................................................................................................فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند دانشگاه رازی، سال۱۳۹۷.......................................................................................................................................

 

کلیک کنید