لیست اعضاء شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی 

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

1

رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

2

نائب رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترجمال فتح الهی

3

دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترجهانگیرخزائی

4

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

آقای خشایارشیخی

5

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکتررمضانعلی ابوزاده

6

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترعلی اکبر محسنی

7

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترمهرادپاک نژاد

8

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه رازی

دکترهادی عبادی

 

 

لیست اعضاء کمیته اصلاح الگوی مصرف مدیریت سبز دانشگاه رازی

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

1

رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکترجهانگیرخزائی

2

دبیرکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر عباس مهروان

3

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر رضا مندنی

4

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

دکتر فهیمه فلاح

5

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

مهندس یونس حیدری

6

عضوکمیته اصلاح الگوی مصرف  مدیریت سبز

مهندس شهریار کاظمی

 

 

لیست اعضاء کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز دانشگاه رازی

ردیف

                                                     سمت                   

نام ونام خانوادگی

1

رئیس فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر جعفر معصوم پور سما کوش

2

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر هادی عبادی

3

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر احسان صیاد

4

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

خانم کتایون خورشیدی

5

عضو کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر رسول قبادیان

6

عضوکمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر فهیمه فلاح

7

عضو کمیته فرهنگی آموزشی مدیریت سبز

دکتر اسماعیل میرزایی قلعه