تماس با ما

آدرس: کرمانشاه-دانشگاه رازی-دفتر فنی-مدیریت سبز

تلفن: 09017594946

 تلگرام: RGMazireen@

اینستاگرام:modiriatsabz.razi