تماس با ما

آدرس: کرمانشاه-دانشگاه رازی-دفتر مدیریت عمرانی و خدمات فنی-مدیریت سبز

تلفن: 08334274546

 تلگرام و اینستاگرام: razigreen@

ایمیل: razigreen@razi.ac.ir